ПАРК

Поњавица је природно добро на територији општине Панчево, између Омољице и Банатског Брестовца, на левој обали доњег тока Дунава у Србији категорисано као парк природе и заштићено Одлуком о заштити парка природе "Поњавица". Амбијенталну одлику "Поњавице" карактерише јединственост сталне водене површине и контраст стрме леве и ниске десне обале које омеђује корито реке са мозаичним распоредом биљних заједница воденог, барско-мочварног и шумског типа вегетације. Посебан квалитет овом типу екосистема даје просторна смена шумског зеленила, жбунастих дрвећа и грмља, стабала воћкарица, као и непосредна близина два насеља и постојеће викенд зоне. Ова разноврсност представља потенцијал за развој туристичке понуде, посебно са рекреативног и едукативно-еколошког аспекта.

У парку обитује преко 170 врста птица, око 17 врста риба и 15 врста сисара, као и рецимо, ретка врста корњаче.

Поступак заштите покренуо је Покрајински Завод за заштиту природе који је 1991. године донео Решење о претходној заштити природног добра «Поњавица», а Завод за заштиту природе Србије је 1994. године објавило елеборат »Предлог за заштиту природног добра «Поњавица као парк природе» којим је ово добро категорисало у III категорију као значајно природно добро, на основу чега је Скупштина Општине Панчево 1995. године донела «Одлуку о заштити парка природе «Поњавица» и установљен је II степен заштите. Од 2002. године стараоца над Парком природе «Поњавица» је ДВП «Тамиш-Дунав» Панчево који је задужен за ревитализацију, санацију, рестаурацију и предлог даље заштите Парка. Тиме су се формално стекли услови за одрживи развој Парка, али фактички резултати се не виде ни на крају десетогодишњег периода управљања. Према истраживањима квалитета животне средине спроведеним 2007. године, квалитет воде у реци одступа од II класе бонитета због присуства повећане количине амонијака и органских материја чиме је ситуација погоршана у односу на период проглашења заштићеног природног добра.

Заштићених паркова природе у Србији има свега 16. Међутим, и поред своје јединствености, читав локалитет је запуштен и недовољно промовисан, иако је према регионалној развојној стратегији Баната (2009-2013) једна од развојних шанси читавог Баната управо у подизању тржишта производа и услуга које су произашле из еколошке свести.

Извори:
Сл. Гласник РС 53/92
Сл.лист општине Панчево 5/95
Сл. Лист општине Панчево 7/2002
http://www.banat.rs/dokumenta/RRS_Banat.pdf
http://www.pancevo.rs/Park_prirode___Ponjavica-165-1-454
Панчевац , 23. мај 2013.


Повезане приче: Водица, Дрво, Перје, Храст