Доц. др Урош Ђурић, дипл. инж. геол.

-Заменик председника Управног одбора Удружења-


Рођен је у Београду 1985. године. Дипломирао је на Рударско-геолошком факултету Универзитета у Београду (смер за геотехнику) 2011. године. На истом факултету одбранио је докторску дисертацију у септембру 2020. године.

Био је запослен на Рударско-геолошком факултету као стручни сарадник и истраживач у периоду од 2011 - 2014. Од 2014. године запослен је на Грађевинском факултету, Универзитета у Београду у звању асистента – студента докторских студија, где је одржавао вежбе из предмета Инжењерска геологија 1 и 2. Од 2018. године обавља и функцију заменика управника Института за саобраћајнице и геотехнику. У звање доцента изабран је 2021. године за ужу научну област инжењерска геологија

Као аутор и коаутор објавио више од 60 научних, стручних радова у међународним и домаћим часописима, као и поглавља у монографијама, од чега су четири рада у часописима са SCI листе. Излагао је на бројним међународним, регионалним и националним научним и стручним скуповима и конференцијама, а као члан организационог или научног одбора учествовао је у организацији више научних и стручних конференција у земљи и иностранству. Усавршавао се и похађао стручне радионице, летње школе и семинаре на Универзитетима у Аустрији, Италији, Бугарској и Пољској.

Активан је и у стручној примени стеченог знања и то кроз учествовање на десетинама међународних и националних научних и стручних пројеката, студија и елабората.

Члан је више националних и међународних научних и стручних удружења. Обављао је функцију секретара Српског геолошког друштва од 2016-2020. године, и технички је уредник часописа „Геолошки анали балканскога полуострва“. Самостално или као члан тима добитник је неколико признања, захвалница и грантова. Говори и пише енглески и руски језик. Ожењен је и отац једног детета.