О Парку

[Страна ]

Парк природе «Поњавица» је заштићено природно добро које се налази на територији општине Панчево, између Омољице и Банатског Брестовца, на левој обали доњег тока Дунава.

Заштићено је Одлуком о заштити парка природе "Поњавица" ("Сл. лист општине Панчево" бр. 3/95) и у складу с законом, разврстан у III категорију заштићених природних добара као значајно природно добро. Дужина тока Поњавице у оквиру парка природе "Поњавице" износи 7.2 км., а укупна дужина тока под заштитом је 10 км. Налази се на надморској висини која износи 68.50 мнв. до 76.65 мнв.

ПОВРШИНА
Површина Парка природе "Поњавица" износи 133,6384 Ха, површина заштитне зоне износи 60,8308 Ха, укупно заштићена површина износи 194,4692 Ха. Површина II степена заштите од 133,6384 Ха поклапа се са површином Парка природе. Структура површина према власништву на укупно заштићеној површини је 12,62% у приватној и 87,38%.

ОПИС ДОБРА
Водоток Поњавица налази се на јужном ободу Панчевачке депресије, односно на крајњем јужном делу Баната. На средњем току водотока од Омољице до Банатског Брестовца нису уочене интервенције у смислу регулације тока те су углавном очуване природне одлике водотока карактеристичног за равничарске терене. Настао је локалним раседом ранијих убирања и раседања мезозојских десимената када је формиран тектонски лик који се одразио и на формирање млађих неогена и квартарних седимената.Посебну одлику Парка природе "Поњавица" представља контраст у орографском смислу између стрме леве и ниске десне обале, које омеђују корито Поњавице. У геолошком погледу ради се о вишим положајима и одсецима лесне терасе Баната, односно зарављеним теренима алувијалне равни Дунава. Сем орографских и хидрогеолошких прилика као основних чинилаца педогенезе, на појаву различитих типова земљишта одразио се и антропогени утицај. Виши терени су под испраним бескарбонатним черноземом док ниску десну обалу одликује присуство интразоналних земљишта као што су ритске црнице карбонатне и бескарбонатне, односно ливадска црница. Источни, ободни део овог парка природе, уствари његове заштитне зоне, покрива алувијално иловасто-глиновито земљиште.Поседује углавном константан ниво бистре и релативно чисте воде, захваљујући изданима дуж леве обале. Хемијска анализа воде указује да је и поред повећаних вредности неких параметара у реци, присутан процес самопречишћавања захваљујући довољној количини кисеоника.

2
3
4
5