Наше науке online

Будући да један од закључака научно-истраживачког пројекта «Управљање духом места – студија Парка природе Поњавица» које је Удружење љубитеља Парка природе Поњавица спровело током 2012/13. године, указује на недостатак јавно публикованих научних чињеница о културном, привредном и туристичком потенцијалу села Омољица и Парка природе Поњавица, покренута је иницијатива да Удружење објави радове својих оснивача на ову тему који до сада нису били публиковани.

У рубрици «О Омољици» - подрубрика «Науке», први пут је објављен чланак «Преображај војвођанских села» као резултат научних истрaживања спроведених почетком деведесетих година прошлог у оквиру докторске дисертације др Весне Ђукић засноване на студији случаја села Омољице који није обухваћен научном монографијом „Право на разлике, село-град" (1997, Београд: Задужбина Андрејевић). У оквиру ове рубрике, такође је објављен и прегледни теоријско-емпиријски рад „Туристички потенцијали Војводине" председника УО Удружења, Зорана Дојчиновића, који указује на бројне, само делимично туристички активиране потенцијале Војводине на чијој се територији налази заштићени Парк природе «Поњавица». Међу њима су и развојни потенцијали Омољице који могу допринети развоју еколошког, спортско-рекреативног, ловног и риболовног, културног и креативног, манифестационог, сеоског и етно-гастрономског туризма у Србији.