Етички кодекс


ЕТИЧКИ КОДЕКС УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА ЉУБИТЕЉА ПАРКА ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА

ОСНОВНЕ ПОСТАВКЕ

Друштвена промена и непрофитност

Верујемо да је друштвена промена основа нашег рада. Идеје којима се водимо нису усмерене на личну корист, већ на добробит чланова Удружења, грађана Омољице, посетилаца Парка пророде Поњавица и свих љубитеља природе.

Друштвени активизам

Верујемо да свако има личну одговорност према друштву, која се одражава кроз активно залагање за вредности које поштујемо и деловање за друштвену промену коју желимо да постигнемо. Та промена се односи на подизање свести о значају заштићене природе за унапређење животне средине и одрживи развој парка природе Поњавица.

ПРИНЦИПИ РАДА

Примењујемо вредности у пракси

Идеје о друштвеној промени за које се залажемо одражавају се у пракси кроз начин на који остварујемо своје циљеве, бригом о очувању природе и унапређењу животне средине у складу са савременим принципима и научним резултатима. Све што желимо да јавност прихвати као модел деловања, прво сами практично остваримо кроз пилот пројекте и програмске активности.
Истинито приказујемо резултате теренских, интердисциплинарних и трансдисциплинарних истраживања која спроводимо као и остале информације везане за наш рад, активности и резултате.

Независни смо

Независни смо у одлучивању и остваривању својих циљева, активности и програма. Не прихватамо обавезе према било ком појединцу, организацији, установи или политичкој партији уколико оне могу утицати на независност у доношењу одлука.

Успостављамо процедуре и правила за рад које спречавају доношење одлука које нису у складу са нашим вредностима или не доприносе друштвеној промени коју желимо да постигнемо.

Поштујемо закон

Одговорни смо владавини закона у држави у којој радимо кроз поштовање закона, прописа и међународних уговора који се могу применити на делокруг рада Удружења.
Уколико се не слажемо за законима и подзаконским актима, не кршимо их, већ активно делујемо да их променимо.

Обезбеђујемо највиши квалитет управљања

Посвећени смо сталном унапређивању добрих пракси у управљању нашим радом.
Сматрамо да независна и волонтерска тела, попут Управних и Надзорних одбора имају важну улогу у одлучивању и надгледању наших активности, рада и резултата.
За чланове/це Одбора бирамо компетентне, одговорне и независне особе.
Ако се догоди да заступници и чланови органа Удружења својом одлуком проузрокују штету удружењу, ако поступају са имовином удружења као да је у питању њихова имовина или злоупотребе удружење као форму за незаконите или преварне сврхе, против њих ће бити покренут поступак за солидарну и личну одговорност и накнаду штете.

Поштујемо приватну својину

Наше деловање је засновано на принципима породичног и социјалног предузетништва, чиме удружујемо породичне активности и активности чланова Удружења на остварењу заједничких циљева.
Поштујемо приватну својину на којој Удружење има седиште. Свесни смо привилегије да за остварење наших циљева и активности користимо природне и антропогене ресурсе које су генерације чланова породице створиле и очувале за будуће генерације.
Обавезујемо се да ћемо те ресурсе чувати, поштовати и унапређивати у складу са циљевима Удружења и уз сагласност власника.
Сагласност у остваривању заједничких циљева гарантујемо тиме што Удружење заступају власник у својству Председника Удружења и изабрани члан Удружења у својству Председника Управног одбора Удружења.

Имамо јасне политике против конфликта интереса

Свесни смо да удруживање приватног и грађанског сектора, као и сарадња са другим установама и организацијама у јавном, приватном и цивилном сектору, може довести до ситуација у којима се сукобљавају различити интереси.
Улажемо напоре и успостављамо процедуре да све постојеће и потенцијалне сукобе интереса на време препознамо и спречимо, односно коригујемо тако да ни у једној ситуацији не нанесу штету организацији и власнику, као ни нашим корисницима, партнерима и сарадницима.

Одговорни смо члановима

Сматрамо да су чланови Удружења одговорни да спроводе циљеве и активности Удружења, као и да су заступници и чланови одбора одговорни члановима Удружења.
Уверени смо да се, залагањем за добробит чланова, залажемо и за добробит посетилаца Парка природе Поњавица и свих љубитеља природе.
Сматрамо да чланови Удружења који редовно плаћају чланарину, имају право на привилегије и посебне попусте у коришћењу ресурса, производа и услуга које Удружење пружа обављајући привредну делатност мањег обима.

Професионални смо у обављању активности

Посвећени смо сталном унапређивању квалитета нашег рада. Наши оснивачи и чланови су стручни и компетентни да остварују циљеве удружења и остварују предвиђене програмске активности и привредне делатности.
За сараднике ангажујемо компетентне особе, ажурни смо, информисани и поштујемо принципе добре комуникације.
Испуњавамо обећања и обавезе које преузимамо и не преузимамо обавезе за које нисмо сигурни да можемо да их испунимо.

Професионални смо у обављању активности

При прикупљању средстава водимо рачуна о циљевима, програмима и реалним потребама и капацитетима организације.
Зато аплицирамо само за средства и активности који су у складу са нашим циљевима и програмима и које можемо компетентно и квалитетно да обављамо.
Прикупљена средства улажемо само у остваривање циљева и активности Удружења.

Имамо одговоран однос према средствима

Односимо се одговорно према средствима којима располажемо.
Пажљиво управљамо финансијама и водимо рачуна како о ефикасности тако и о ефективности.
Поштујемо принципе добре сарадње.
Са организацијама, институцијама и лицима са којима комуницирамо или сарађујемо руководимо се принципима узајамног уважавања и међусобног поштовања и толеранције.
Уколико упућујемо критике на њихов рад, не употребљавамо увреде, лажи и клевете, а пре изрицања мишљења прикупимо све информације и уверимо се да су тачне.

Посебно водимо рачуна о поштовању ових принципа приликом комуникације и сарадње са другим организацијама цивилног друштва. Пружамо активну подршку свим иницијативама цивилног друштва које су у складу са нашим циљевима и приципима.