У складу са одредбама чл. 10. и 11. Закона о удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 24. јуна 2012. године усвојен је следећи

ОСНИВАЧКИ АКТ

УДРУЖЕЊА ЉУБИТЕЉА ПАРКА ПРИРОДЕ ПОЊАВИЦА

Оснивачи:
1. Зоран Дојчиновић, Београд
2. Урош Ђурић, Београд
3. Војислав Михајловић, Београд
4. Никола Беговић, Београд
5. Мирјана Ђукић, Панчево
6. Весна Ђукић, Београд
6. Весна Ђукић, Београд
8. Драгана Петровић, Београд
9. Маја Еремија, Београд

оснивају невладино, нестраначко и непрофитно »Удружење љубитеља парка природе ПОЊАВИЦА« са седиштем у Омољици, ул. Поњавичка бб, општина Панчево.

Удружење се оснива ради остваривања циљева у области: промовисање проучавања природе, очувања животне средине и одрживог развоја.

Удружење се оснива ради остваривања следћих циљева:

1) популаризација упознавања природе, права на здраву животну средину, потребе очувања животне средине и принципа одрживог развоја
2) посматрање и проучавање односа природе, културе и привреде и његовог утицаја на одрживи развој
3) едукација становништва и посетилаца о значају очувања природних ресурса и заштите биодиверзитета и културног диверзитета
4) популаризација примене савремених технологија одрживих извора енергије, биофарминга и органске пољопривреде
5) промоција здравих стилова живота, екотуризма и сродних туристичких ниша као средства очувања животне средине и одрживог развоја
6) подизање свести и јачање улоге цивилног сектора у решавању проблема у области очувања природе и одрживог развоја локалне заједнице
7) подстицање партнерства јавног, приватног и цивилног сектора у области заштите природе, очувања животне средине и одрживог развоја

Удружење ће своје циљеве остваривати кроз:

1) теренска, интердисциплинарна и трансдисциплинарна истраживања флоре и фауне, геонаслеђа, материјалног и нематеријалног културног наслеђа и савременог начина живота и рада у окружењу парка природе
2) организовање извиђачких, истраживачких, образовних, уметничких, забавних и рекреативних програма, кампова и колонија у природи малог обима који не угрожавају животну средину
3) организовање предавања, семинара, радионица, презентација, промоција, догађаја и других облика јавне размене информација у области очувања природе и одрживог развоја
4) издавање књига, брошура, проспеката, мапа, карата, разгледница, постера и других публикација у штампаној и електронској форми
5) сарадњу са извиђачким, васпитним, образовним, културним, научноистраживачким и другим установама и организацијама у земљи и региону у области очувања природе и одрживог развоја
6) оснивање секција, клубова, огранака, подружница и др. на територији Србије, изван седишта Удружења, ако се за то укаже потреба
7) активности јавног заговарања, омладинског активизма и породичног и социјалног предузетништва
8) стварање пилот и модел програма практичног приказивања могућности развоја здравих и одрживих стилова живота у природи
9) консултантске, туристичке, угоститељске и друге привредне делатности мањег обима за потребе чланова Удружења, посетилаца Парка природе и других љубитеља природе.

У Омољици,
24. јун 2012.


У складу са одредбама чл. 11 и 12 Закона о Удружењима („Службени лист РС“, бр.51/09), и члана 14 Статута удружења љубитеља Парка природе Поњавица, оснивачка Скупштина Удружења љубитеља Парка природе „Поњавица“на седници одржаној 24.јуна 2012. године у Омољици усвојила је

СТАТУТ
УДРУЖЕЊА ЉУБИТЕЉА ПАРКА ПРИРОДЕ «ПОЊАВИЦА»

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Удружење љубитеља Парка природе «Поњавица» (У даљем тексту “Удружење”) је невладино, нестраначко и непрофитно удружење грађана основано на неодређено време, са циљем промовисања проучавања природе, очувања животне средине и одрживог развоја.

Члан 2.

Назив удружења је: Удружење љубитеља Парка природе «Поњавица»
Скраћени назив: Удружење «Пoњавица»
Назив Удружења на енглеском језику је: «Ponjavica» Association of Environmentalists
Седиште Удружења је у Омољици, ул. Поњавичка бб.
Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 3.

Удружење има свој печат, пречника 30 мм, са натписом УДРУЖЕЊЕ ЉУБИТЕЉА ПАРКА ПРИРОДЕ «ПОЊАВИЦА» на српском језику (ћириличним писмом) и на енглеском језику «PONJAVICA» ASSOCIATION OF ENVIRONMENTALISTS (латиничним писмом). У средини печата је стилизована бела врба као заштитни знак Удружења, а испод врбе се налази назив места седишта Удружења ОМОЉИЦА на српском језику (ћириличним писмом) и испод њега натпис OMOLJICA на енглеском језику (латиничним писмом). Испод натписа седишта удружења се налази крин.

II.ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛОКРУГ РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 4.

Циљеви рада Удружења су:
1) популаризација упознавања природе, права на здраву животну средину, потребе очувања животне средине и принципа одрживог развоја
2) посматрање и проучавање односа природе, културе и привреде и његовог утицаја на одрживи развој
3) едукација становништва и посетилаца о значају очувања природних ресурса и заштите биодиверзитета и културног диверзитета
4) популаризација примене савремених технологија одрживих извора енергије, биофарминга и органске пољопривреде
5) промоција здравих стилова живота, екотуризма и сродних туристичких ниша као средства очувања животне средине и одрживог развоја
6) подизање свести и јачање улоге цивилног сектора у решавању проблема у области очувања природе и одрживог развоја локалне заједнице
7) подстицање партнерства јавног, приватног и цивилног сектора у области заштите природе, очувања животне средине и одрживог развоја

Члан 5.

Удружење своје циљеве осварује кроз:
1) теренска, интердисциплинарна и трансдисциплинарна истраживања флоре и фауне, геонаслеђа, материјалног и нематеријалног културног наслеђа и савременог начина живота и рада у окружењу Парка природе
2) организовање извиђачких, истраживачких, образовних, уметничких, забавних и рекреативних програма, кампова и колонија у природи малог обима који не угрожавају животну средину
3) организовање предавања, семинара, радионица, презентација, промоција, догађаја и других облика јавне размене информација у области очувања природе и одрживог развоја
4) издавање књига, брошура, проспеката, мапа, карата, разгледница, постера и других публикација у штампаној и електронској форми
5) сарадњу са извиђачким, васпитним, образовним, културним, научноистраживачким и другим установама и организацијама у земљи и региону у области очувања природе и одрживог развоја
6) оснивање секција, клубова, огранака, подружница и др. на територији Србије, изван седишта Удружења, ако се за то укаже потреба
7) активности јавног заговарања, омладинског активизма и породичног и социјалног предузетништва
8) стварање пилот и модел програма практичног приказивања могућности развоја здравих и одрживих стилова живота у природи
9) консултантске, туристичке, угоститељске и друге привредне делатности мањег обима за потребе чланова Удружења, посетилаца Парка природе и других љубитеља природе.

Члан 6.

III.ЧЛАНСТВО У УДРУЖЕЊУ

Члан 7.

Чланство у Удружењу је добровољно.
Члан Удружења може бити свако физичко и правно лице које прихвати Статут, програмске циљеве и Етички кодекс Удружења.
Чланство се стиче потписивањем приступнице и плаћањем чланарине.
Малолетно лице са навршених 14 година може се учланити у Удружење уз прилагање оверене изјаве његовог законског заступника о давању сагласности.
За лице млађе од 14 година пријаву подноси његов законски заступник.

Члан 8.

У Удружењу постоји 3 (три) категорије чланства, и то: редовни чланови, помажући чланови и почасни чланови.
Редовни чланови су они чланови који активно учествују у раду удружења и редовно измирују чланарину. Помажући чланови су они који повремено учествују у раду удружења, спонзоришу рад удружења и који плаћају 50% чланарине.
Почасни чланови су они чланови који су својим радом, угледом и деловањем повремено поспешили или помогли рад удружења и нису у обавези да плаћају чланарину
Одлуку о пријему у редовне, помажуће или почасне чланове доноси Управни одбор удружења по потреби, на предлог Секретара Удружења.
Евиденцију о чланству и категоризацији води Секретар Удружења.

Члан 9.

Права и обавезе чланова су:
- учествовање у остваривању циљева Удружења;
- деловање у складу са Статутом и Етичким кодексом Удружења;
- редовно плаћање чланарине, изуезев почасних чланова;
- да бирају и буду бирани у органе Удружења, у складу са Законом, изузев почасних чланова;
- да буду информисани о раду и активностима Удружења.

Члан 10.

Чланство у Удружењу престаје:
- када члан иступи из чланства, давањем писмене изјаве о иступању;
- у случају када члан делује у супротности са Статутом, циљевима и Етичким кодексом Удружења, нарушава углед Удружења или опструира рад Удружења;
- неплаћањем чланарине;
- у случају смрти члана;
Предлог за искључење из чланства могу поднети било која три члана Удружења у писменој форми са образложењем разлога за искључење Секретару Удружења.
Одлуку о искључењу доноси Управни одбор.

IV.ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 11.

Органи удружења су Скупштина, Управни одбор и Надзорни одбор.

Члан 12.

Скупштину чине сви чланови Удружења.
Скупштина се редовно састаје једном годишње. Ванредна седница Скупштине се може заказати на предлог Управног одбора или уз писмену иницијативу једне трећине чланова, која се подноси Управном одбору.
Седници Скупштине, да би пуноправно могла да доноси одлуке, мора присуствовати најмање једна трећина чланова са правом гласа.
Председавајући Скупштине се бира из редова чланова Скупштине на почетку заседања.
Одлука Скупштине је пуноважна ако за њу гласа већина присутних чланова са правом гласа.

Члан 13.

Послови Скупштине су:
- бирање и разрешавање чланова Управног одбора;
- бирање и разрешавање чланова Надзорног одбора;
- доношење плана и програма рада Удружења;
- доношење финансијског плана Удружења и усвајање завршног рачуна;
- усвајање извештаја о раду секција, огранака, клубова, подружница и др.;
- утврђивање износа чланарине;
- доноси одлуке о приступању домаћим и међународним удружењима и савезима;
- усвајање, измене и допуне Етичког кодекса Удружења;
- одлучивање о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења.

Члан 14.

Управни одбор је извршни орган Удружења.
Управни одбор има 3 (три) члана које бира и опозива Скупштина.

Члан 15.

Седницу Управног одбора сазива Председник Управног одбора на личну иницијативу или на иницијативу било ког члана Управног одбора.
Одлуке Управног одбора сматрају се усвојеним ако за њих гласају најмање два члана Управног одбора. О раду Управног одбора се води записник.

Члан 16.

Дужности Управног одбора су да :
- руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и спроводи одлуке Скупштине;
- доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
- одлучује о покретању поступка измена и допуна Статута;
- подноси предлог завршног рачуна и финансијског плана Удружења;
- доноси одлуке о учешћу на конкурсима;
- доноси одлуке о висини чланарине;
- подноси извештаје о раду Скупштини;
- доноси одлуке о искључењу из чланства у складу са Чланом 10. овог Статута;
- доноси одлуке о именовању чланова са посебним задацима и овлашћењима;
- доноси одлуке о формирању секција, клубова, огранака, подружница, радних група и др;
- одлучује о покретању поступка за надокнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;
- доноси Правилник о симболима визуелног идентитета Удружења и друге Правилнике у складу са потребама;
- обавља друге послове који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора;

Члан 17.

Чланове Управног одбора чине Председник Управног одбора Удружења, заменик председника Управног одбора и секретар.
Чланове Управног одбора бира Скупштина из редова чланова Удружења са правом гласа.
Мандат чланова Управног одбора траје 4 (четири) године и након истека мандата могу бити поново бирани.

Члан 18.

Председник Управног одбора Удружења и заменик председника Управног одбора Удружења заступају Удружење у правном промету и имају права и дужности финансијског налогодавца. Заменик председника Управног одбора Удружења је овлашћен да, у одсуству председника, заступа Удружење и потписује сва финансијска и новчана документа у име Удружења.
Секретар води евиденцију чланова и обавља друге послове ради остваривања циљева Удружења. Чланови Управног одбора Удружења имају право на пригодне примерене награде, новчане надокнаде оправданих трошкова насталих статутарним остваривањем циљева Удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта, ауторска права, права интелектуалне својине и др.) у складу са чланом 41 Закона о Удружењима.

Члан 19.

Надзорни одбор чине два члана које бира Скупштина на мандатни период од 4 године. Након истека мандата чланови Надзорног одбора могу бити поново бирани. Чланови надзорног одбора могу бити смењени за време трајања мандата, у складу са Чланом 33 овог Статута.

Члан 20.

Надзорни одбор врши контролу рада Удружења и о евентуалним недостацима и неправилностима у раду извештава органе Удружења.
Седнице надзорног одбора по потреби сазива било који члан надзорног одбора, самоиницијативно или на захтев Управног одбора. О раду Надзорног одбора се води записник.

V.ЧЛАНОВИ СА ПОСЕБНИМ ЗАДАЦИМА И ОВЛАШЋЕЊИМА И ЗАПОСЛЕНИ

Члан 21.

Управни одбор може појединим члановима да додели посебне задатке и овлашћења (благајник, руководилац пројекта, особа задужена за односе с јавношћу, особа задужена за маркетинг, као и друга овлашћења, у складу са Статутом и програмским циљевима).
Чланови са посебним задацима и овлашћењима за свој рад имају право на пригодне примерене награде, новчане надокнаде оправданих трошкова насталих статутарним осваривањем циљева Удружења (путни трошкови, дневнице, трошкови преноћишта, ауторска права, права интелектуалне својине и др.) у складу са чланом 41 Закона о Удружењима.
Удружење може имати запослене ради остваривања циљева рада Удружења предвиђених чланом 4.овог Статута.

VI.ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 22.

Нацрт Етичког кодекса са одредбама о правима, обавезама и одговорностима чланова Удружења, као и предлоге измена и допуна Етичког кодекса, израђује Управни одбор Удружења. Иницијативу за измене етичког кодекса може поднети било који члан Удружења.
О доношењу, изменама и допунама Етичког кодекса одлучује Скупштина у складу са Законом о Удружењима.

VII.ЈАВНОСТ РАДА

Члан 23.

Рад Удружења је јаван. Управни одбор се стара о редовном обавештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења непосредно или путем интерних публикација, односно, саопштења за јавност или на други начин.
Годишњи извештаји о раду Удружења подносе се члановима на седници Скупштине.

VIII.САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА И УДРУЖЕЊИМА

Члан 24.

Ради остварења својих циљева Удружење успоставља контакте и сарађује са установама, организацијама и удружењима у земљи и иностранству. Удружење може приступити домаћим и међународним удружењима и организацијама која су основана ради остваривања истих или сличних циљева, о чему одлуку доноси Скупштина Удружења.

IX.ФИНАНСИРАЊЕ УДРУЖЕЊА

Члан 25.

Удружење прибавља средства од чланарине, донација, поклона, спонзорстава правних и физичких лица, пројектним конкурисањем код државних органа, фондација, међународних фондова или из других извора у складу са Законом.
Остварени приход се може користити само у складу са циљевима Удружења.

Члан 26.

Удружење прибавља средства у обиму потребним за остварење својих циљева и активности обављањем претежне привредне делатности у сектору I Услуга смештаја и исхране за краћи боравак посетилаца Парка природе Поњавица: 55.20 - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак.

Члан 27.

За прибављање средства у мањем обиму потребном за остварење својих циљева и активности Удружење обавља и друге сродне делатности у сектору Ј Информисање и комуникација: Издавање књига, Остала издавачка делатност; у сектору М Стручне, научне и иновационе делатности: Пружање правне помоћи, Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, Инжењерске делатности и техничко саветовање, Истраживање и експериментални развој у природним и техничко-технолошким наукама, Истраживање и развој у друштвеним и хуманистичким наукама; у сектору О Државна управа и одбрана: Обука за преживљавање у природи; у Сектору R Уметност, забава и рекреација: Делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштита природних вредности, Делатност фитнес клубова, Остале забавне и рекреативне делатности; у сектору G Трговина на велико и мало: Трговина на мало посредством поште или преко интернета, Остала трговина на мало изван продавница, тезги и пијаца. у сектору I Услуга смештаја и исхране: Хотели и сличан смештај, Делатност Кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице, Делатност ресторана и угоститељских објеката, Услуге припремања и послуживања пића.
Удружење може почети са непосредним обављањем ових делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.

Члан 28.

Удружење може прибављати средства и од котизација за семинаре, кампове и остале облике образовања из области проучавања природе, заштите животне средине и одрживог развоја, продајом сопствених публикација, продајом секундарних сировина прикупљених током реализације пројеката и продајом производа насталих у склопу едукативних радионица.

Члан 29.

Остварени приход од привредне или друге делатности се улаже у остваривање статутарних циљева и програмских активности Удружења. Удружење нема право да остварени приход расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима утврђена Законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 30.

Остварени приход од привредне или друге делатности се улаже у остваривање статутарних циљева и програмских активности Удружења. Удружење нема право да остварени приход расподељује својим оснивачима, члановима, члановима органа удружења, директорима, запосленима или са њима повезаним лицима утврђена Законом којим се уређују привредна друштва.

Члан 31.

Удружење може да уговори бесповратно финансирање или суфинансирање инвестиционих улагања потребних за остваривање статутарних циљева и програмских активности.
Врста, начин и друга питања инвестиционог улагања, које се односи на непокретности на којем се налази седиште Удружења, биће регулисане посебним уговором између Удружења и власника непокретности на којем се налази седиште Удружења.

X.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА

Члан 32.

Иницијативу за измене и допуне Статута може дати Управни одбор удружења.
Иницијативу за измене и допуне статута може дати и најмање једна трећина чланова Удружења, подносећи захтев Управном одбору у писаној форми.
Нацрт измена и допуна статута предлаже радна група коју формира Управни одбор, који затим доставља на претходну расправу члановима ради давања мишљења и примедби пре коначног усвајања.
Након обављене расправе, Управни одбор сачињава предлог измена и допуна Статута и доставља га Скупштини на усвајање.
Измене и допуне Статута усвајају се на седници Скупштине на исти начин као и Статут, јавним гласањем.

XI.ОПОЗИВ ЧЛАНОВА УПРАВНОГ ОДБОРА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Члан 33.

Иницијативу за опозив чланова Управног одбора и Надзорног одбора може поднети
- Управни одбор Удружења
- најмање једна трећина чланова Удружења, подносећи захтев Управном одбору у писаној форми
- било који члан Управног или Надзорног одбора, подносећи Управном одбору захтев за сопствено разрешење дужности у писаној форми.
Одлуку о опозиву чланова Управног одбора и Надзорног одбора, као и избору нових чланова доноси Скупштина.
Управни одбор дужан је да у року од 30 дана од подношења иницијативе из Става 1. овог члана закаже ванредну седницу Скупштине, на којој ће расправљати о опозиву и бити изабрани нови чланови и представници.
Уколико Управни одбор не закаже седницу Скупштине у предвиђеном року, седницу је дужан да закаже Надзорни одбор.

XII.СИМБОЛИ ВИЗУЕЛНОГ ИДЕНТИТЕТА УДРУЖЕЊА

Члан 34.

Удружење може имати заставу, грб, амблем или друге симболе визуелног идентитета у складу са Законом о удружењима.
Изглед, облик и намена симбола визуелног идентитета Удружења се уређују Правилником о симболима визуелног идентитета Удружења који доноси Управни одбор.

XII.ПРЕСТАНАК РАДА УДРУЖЕЊА

Члан 35.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине Удружења, када престану услови за остваривање циљева Удружења, као и у другим случајевима предвиђеним Законом.

Члан 36.

У случају престанка рада, имовина Удружења пренеће се на Одред извиђача поречана „Деспот Стефан Лазаревић“ са седиштем у Београду, Македонска 22/3 (матични број Удружења 28008945).

XIII.ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 37.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о удружењима.

Члан 38.

Овај Статут ступа на снагу наредног дана од дана његовог доношења.

Председавајући Оснивачке Скупштине
Удружења љубитеља Парка природе «Поњавица»
Др Весна Ђукић


Поштовани посетиоци,

На овој страници можете преузети Записнике са одржаних Скуштина Удружења.


Оснивачка Скуштина Удружења
Одржана: 26.06.2012 године

Прва редовна Скуптшина Удружења
Одржана: 29.06.2013. године